Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Miejsce studiów: Nowy Targ, Plac Krasińskiego 1

Opis:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną to przyszłościowa specjalizacja, która może być zrealizowaniem marzeń o pracy dla drugiego człowieka i z drugim człowiekiem. Poza ogólną wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki:

 • zdobędziesz także wiedzę specjalistyczną związaną z diagnozowaniem jednostki, grup i środowisk (w zakresie m.in.:  diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży),
 • nauczysz się identyfikować problemy z zakresu: wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii,
 • będziesz umiał opracować i wdrażać projekty opiekuńczo-wychowawczych z zakresu pracy z jednostką, grupą i środowiskiem,
 • zdobędziesz umiejętności pracy z dziećmi oraz ich rodzicami,
 • wypracujesz w sobie kompetencje do pracy z grupą,
 • zdobędziesz przyszłościowy zawód.

Cel studiów: przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Absolwent uzyskuje kwalifikacje zależne od wybranej specjalności. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia prowadzi do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do kontynuowania nauki w obszarze nauk społecznych na studiach drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta: absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną otrzyma dyplom ukończenia studiów licencjackich,  potwierdzający kwalifikacje wychowawcy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe do pracy w:

 • placówkach i instytucjach systemu oświaty, np. jako wychowawca w świetlicy szkolnej, internacie, bursie;
 • instytucjach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, np. wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym;
 • placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, np. wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, ognisku wychowawczym;
 • instytucjach i placówkach systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej,
 • organizacjach pożytku publicznego, warsztatach terapii zajęciowej,
 • na stanowisku asystenta rodziny,
 • w żłobku.

Studia trwają trzy lata (6 semestrów).

Mają formę wyższych studiów zawodowych i kończą się obroną pracy licencjackiej.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pedagogiki.

Termin zapisu Cena za rok 2023/2024
maj – sierpień 20232800 zł
wrzesień 20233100 zł
październik 20233400 zł
WPISOWE:200 zł