Wnioski stypendialne na rok akademicki 2023/2024 należy złożyć do 31.10.2023r.

STYPENDIUM SOCJALNE

dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1051,70 zł netto

(obowiązują zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z Urzędu Skarbowego za 2020 r. i zaświadczenie z ZUS o wysokości składek za 2020 r. wszystkich członków rodziny).

Do wniosku należy dołączyć również kserokopie aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie
o pobieraniu nauki (dzieci powyżej 18 roku życia).

Ważna informacja od bieżącego roku akademickiego – zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce,  jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 410,80 zł netto do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej
i rodziny (brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania świadczenia).

STYPENDIUM Z TYTUŁU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Do każdego wniosku stypendialnego należy dołączyć Oświadczenie dot. przekazywania stypendium.

do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności.

PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI

Dokumenty do pobrania: