I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

 1. Wyższa Szkoła Humanistyczno — Ekonomiczna w Brzegu zwana dalej uczelnią działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym( Dz. U. Nr 164.   1365, z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455, z późniejszymi zmianami)
 • niniejszego regulaminu studiów.
 1. Na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego nr DSW 3-0145-230/U/2001 wydanej 20 sierpnia 2001 r. Uczelnia została wpisana do rejestru Uczelni niepublicznych pod numerem 79. Aktualny numer w elektronicznym rejestrze uczelni niepublicznych to 217.
 2. Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata tj. sześć semestrów.

§ 2.

 1. Kształcenie w uczelni jest odpłatne, a wykłady są otwarte dla studentów uczelni.
 2. Szczegółowe zasady pobierania przez uczelnię opłat związanych z odbywaniem studiów określają:

2.1  zarządzenia wydane przez rektora i kanclerza uczelni

2.2  umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej

§ 3.

 1. Zasady i warunki przyjęcia w poczet studentów określają generalne przepisy dotyczące przyjęć na studia:

1.2  ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym

1.2  uchwały Senatu i zarządzenia rektora.

 1. Senat Uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów i podaje do publicznej wiadomości najpóźniej do 31 maja bieżącego roku.
 2. Przyjęcie w poczet studentów jest uzależnione od przedstawienia:

3.1 podania do rektora na druku określonym przez uczelnię

3.2 świadectwa dojrzałości w oryginale lub odpisie wydanym przez szkołę

3.3 dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

3.4 czterech aktualnych fotografii

3.5 umowy z uczelnią na świadczenie usług edukacyjnych

 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie decyzji rektora ogłoszonej po zakończeniu rekrutacji.
 2. Zasady rekrutacji i jej wyniki są jawne.
 3. Studia w uczelni mogą podjąć w drodze przeniesienia studenci z innych uczelni.

§ 4

 1. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji, złożenia ślubowania oraz wniesienia opłaty ustalonych decyzją Rektora. Tekst ślubowania jest zawarty w statucie uczelni.
 2. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest zasadniczym dokumentem ilustrującym przebieg i wyniki studiów.
 3. Student zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić uczelnię o zmianie nazwiska, stanu cywilnego lub adresu zamieszkania.
 4. W razie nie powiadomienia, pisma wysłane na ostatni adres i nazwisko, uważane są za doręczone.

§ 5.

 1. Skreślenie z listy studentów następuje decyzją dziekana w przypadku:

1.1 nie podjęcia studiów

1.2 rezygnacji ze studiów

1.3 nie złożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego

1.4 poddanie karze dyscyplinarnego wydalenia z uczelni.

 1. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

2.1.  braku postępów w nauce,

2.2.  nie zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie

 1. 3. nie wniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
 2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2 przysługuje odwołanie do rektora w ciągu 14 dni.
 3. Decyzja rektora jest ostateczna.
 1. PRZEŁOŻENI STUDENTÓW

§ 6.

 1. Przełożonym ogółu studentów uczelni jest rektor a studentów wydziału dziekan.
 2. W sprawach objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dziekan, a w sprawach finansowych kanclerz.
 3. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych regulaminem studiów jest rektor.
 4. Odwołania należy wnosić na piśmie w terminie 14. dni od uzyskania informacji o treści wydanej decyzji, która winna być doręczana.
 5. Decyzja rektora w postępowaniu odwoławczym jest ostateczna.
 1. Rektor i prorektorzy kierują procesem dydaktycznym i wychowawczym oraz koordynują działalność naukowo-badawczą.
 2. Bezpośrednimi organizatorami procesu kształcenia są dziekani i prodziekani.
 3. Dziekan w porozumieniu z właściwymi organami samorządu studenckiego powołuje opiekunów lat, grup studenckich oraz opiekunów praktyk.

III. SAMORZĄD STUDENTÓW

§ 7.

 1. Reprezentantem studentów wobec organów uczelni i na zewnątrz jest samorząd studencki.
 2. Samorząd studencki działa na podstawie regulaminu samorządu studenckiego.
 3. Regulamin samorządu studenckiego uchwala rada samorządu, a jego zgodność ze statutem stwierdza senat uczelni.
 4. Samorząd studencki może dla poparcia swoich żądań, gdy są one przedmiotem sporu zbiorowego i dotyczą istotnych zmian, podjąć akcję protestacyjną nie naruszającą przepisów obowiązujących w uczelni.
 5. Decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i jej formie decyduje rada samorządu studenckiego, o której mowa w pkt.4 § 8.
 6. Rada Samorządu zawiadamia rektora o akcji protestacyjnej, nie później  niż 3. dni przed jej rozpoczęciem.
 7. Strajk studencki (powstrzymanie się od uczęszczania na zajęcia z możliwością pozostania w uczelni) może być podjęty wyłącznie przez samorząd studencki, jeżeli wcześniejsze negocjacje z rektorem nie doprowadziły do rozwiązania konfliktu.
 8. Udział w strajku lub innej akcji protestacyjnej jest dobrowolny i nie stanowi naruszenia obowiązków studenta, jeżeli strajk lub inna akcja protestacyjna zostały zorganizowane zgodnie z ustawą.
 9. Organizator strajku lub innej akcji protestacyjnej jest zobowiązany do zapewnienia takiego ich przebiegu, aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu ludzkiemu, mieniu uczelni lub innych osób, nie naruszały praw pracowników uczelni, a także studentów nie biorących udziału w proteście.
 1. PRAWA STUDENTA

§ 8.

Student ma prawo do:

 1. Poszanowania jego godności przez każdego członka społeczności akademickiej.
 2. Wszechstronnego rozwoju osobowości.
 3. Nabywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań.
 4. Korzystania z infrastruktury dydaktycznej i bazy socjalnej, pomocy nauczycieli akademickich i personelu administracji uczelni.
 5. Udziału w pracach samorządu studenckiego i innych organizacjach studenckich.
 6. Udziału w pracach kół naukowych, zespołach artystycznych i sportowych.
 7. Ubiegania się o pomoc materialną w postaci stypendiów socjalnych i zapomóg.
 8. Ubiegania się o urlop okolicznościowy.
 9. Otrzymywania nagród i wyróżnień, jeśli spełnia wymagane warunki.

10.Oceniania zajęć przy zastosowaniu kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej przeprowadzanej w uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Składania wniosków i skarg związanych z tokiem studiów i spraw socjalnych.
 2. Korzystania z zasobów i informacji naukowej w środowiskowo – uczelnianym systemie bibliotecznym.
 3. Przeszkolenia bibliotecznego.
 4. Przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta w uczelni.

§ 9.

 1. Student może, na swój wniosek, zmienić formy, kierunek i specjalność studiów.
 2. Student może ubiegać się o indywidualną organizację studiów (w skrócie IOS), którą zatwierdza dziekan.
 3. Warunkiem wnioskowania o IOS jest ukończenie pierwszego roku studiów. Studentom niepełnosprawnym zgoda może być udzielana na cały okres studiów.
 4. O IOS mogą również wnioskować studenci wybitnie uzdolnieni w naukach humanistycznych i społecznych na podstawie dokumentów potwierdzających te uzdolnienia.
 5. Student kształcący się w ramach przyznanej indywidualnej organizacji studiów może równolegle studiować na innym kierunku w uczelni. Korzysta wówczas ze zniżki
  w opłacie czesnego.
 6. Realizacja studiów w ramach przyznanej indywidualnej organizacji umożliwia studentowi odbywanie zajęć dydaktycznych i egzaminów w różnych terminach.
 7. W trakcie indywidualnej organizacji studiów wysokość opłaty za kształcenie w uczelni i warunki rozliczeń finansowych studenta z uczelnią nie ulegają zmianie.
 8. Dziekan określa sposób dostosowywania organizacji i warunki odbywania studiów przez studentów niepełnosprawnych stosownie do orzeczonego rodzaju ich niepełnosprawności.
 9. Student, po zaliczeniu pierwszego roku studiów i za zgodą dziekana, może studiować poza swoim kierunkiem podstawowym i specjalnością na innych kierunkach  i specjalnościach, zarówno w WSH – E, jak i w innych szkołach.

10.Studenci spełniający określone wymagania mogą ubiegać się o stypendia socjalne i zapomogi. Stypendia przyznaje komisja stypendialna w oparciu o uczelniany regulamin ich przyznawania.

11.Studenci z orzeczeniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o stypendium z tytułu niepełnosprawności.

12.Studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce lub sporcie mogą ubiegać się o nagrodę rektora oraz być przedstawieni do stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 11.

 1. 1. Prawa studenta wygasają:

1.1  z dniem uprawomocnienia się decyzji dziekana o skreśleniu z listy studentów

1.2  z dniem złożenia przez studenta rezygnacji ze studiów w formie pisemnej

1.3  z dniem ukończenia studiów.

 1. Student rezygnujący z kontynuowania studiów nie otrzymuje zwrotu wpisowego i opłaty za dotychczas odbyte studia w uczelni.
 1. OBOWIĄZKI STUDENTÓW

§ 12.

Do obowiązków studenta należy:

 1. postępowanie zgodne z niniejszym regulaminem studiów
 2. pełne wykorzystanie stwarzanych przez uczelnię możliwości kształcenia
 3. uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz terminowe zaliczanie przedmiotów
 4. dbałość o dobre imię uczelni i godne jej reprezentowanie
 5. poszanowanie godności wszystkich uczestników społeczności akademickiej
 6. przestrzeganie powszechnie akceptowanych zasad współżycia społecznego
 7. przestrzeganie przepisów zapewniających bezpieczeństwo i porządek, troskę o mienie, estetykę i higienę pomieszczeń uczelni
 8. dbałość o własny wizerunek społeczny
 9. terminowe wnoszenie opłat za naukę wynikające z umowy zawartej z uczelnią.

§ 13.

 1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną powołaną przez rektora lub przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego na zasadach określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz  w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. Komisja dyscyplinarna rozpatruje sprawy studentów na wniosek rektora.
 3. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu studenckiego może skierować sprawę do rozpatrzenia przez studencki sąd koleżeński.
 4. Student, stosownie do przewinienia, ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną według zasad określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, regulaminie komisji dyscyplinarnej i regulaminie sądu koleżeńskiego.
 1. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 14.

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 01 października i trwa do 30 września roku następnego. Składa się z dwóch 15. tygodniowych semestrów – zimowego i letniego oraz 2. sesji egzaminacyjnych – zimowej i letniej.
 2. Na miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego zarządzenie rektora określa szczegółową organizację roku akademickiego i termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.
 3. całokształtem procesu dydaktycznego w uczelni kieruje rektor.

§ 15.

 1. Studia odbywają się wg planów studiów i programów nauczania zatwierdzonych przez senat.
 2. Plan studiów określa:

2.1.  czas trwania studiów oraz ich strukturę

2.2.  wykaz i opis obowiązujących przedmiotów

2.3.  zasady zaliczania poszczególnych przedmiotów

2.4.  liczbę punktów Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) przypisanych każdemu przedmiotowi

2.5.  wykaz praktyk zawodowych.

 1. Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych na każdy semestr zatwierdzony przez dziekana ma być podany do wiadomości 7 dni przed rozpoczęciem semestru.

§ 16.

 1. Dziekan i nauczyciele akademiccy odpowiadają szczególnie za realizację prowadzonego przedmiotu oraz ogólnie za efektywność procesu dydaktycznego w uczelni.
 2. Dziekan ustala terminy zjazdów na studiach i co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru podaje do ogólnej wiadomości.
 3. Harmonogram sesji egzaminacyjnych ustala dziekan w porozumieniu oraz zasięgnięciu opinii samorządu studentów uczelni.
 4. Na rzecz realizacji egzaminów wyznacza się nie mniej niż dwa terminy dla każdego przedmiotu w semestrze zimowym oraz każdego przedmiotu w semestrze letnim.

§ 17.

 1. Okresem zaliczeniowym w roku akademickim jest semestr.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymagań określonych w planie studiów dla danego semestru.

3.Student zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia w sesji egzaminacyjnej lub terminie wyznaczonym przez dziekana.

 1. Zaliczenie semestru zimowego oraz letniego odbywa się w sesji egzaminacyjnej.
 2. Uczelnia przyjęła Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) .
 3. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie przez studenta zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk objętych planem studiów oraz uzyskanie minimum 30. punktów ECTS.
 4. Informowanie o wynikach egzaminów i zaliczeń odbywa się ustnie lub pisemnie poprzez, zgodne z ochroną danych osobowych, przyporządkowanie ocen do numeru albumu studenta.

§ 18.

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo studenta w zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem studiów i pozytywna ocena realizacji przez studenta związanych z nimi zadań.
 2. Obecność studenta jest obowiązkowa na wykładach z przedmiotów nie kończących się egzaminami, seminariach, proseminariach, konwersatoriach, lektoratach i ćwiczeniach.
 3. Student z orzeczeniem o niepełnosprawności może zwrócić się do dziekana z wnioskiem o przydzielenie mu opiekuna wydziałowego. Zadaniem opiekuna jest przedstawienie dziekanowi specjalnych potrzeb studenta w zakresie organizacji oraz realizacji nauki w uczelni, w tym dostosowania warunków studiowania do rodzaju niepełnosprawności studenta.
 4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu.
 5. Egzamin lub zaliczenie przeprowadza nauczyciel realizujący dany przedmiot w terminach sesji egzaminacyjnej. W wyjątkowych przypadkach dziekan może wyznaczyć inny termin lub upoważnić do przeprowadzenia egzaminu innego specjalistę z danego lub pokrewnego przedmiotu.
 6. Nie zgłoszenie się na egzamin lub brak zaliczenia w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia studenta powoduje wpis do indeksu przez prowadzącego oceny niedostatecznej.
 7. Szczegółowe wymagania w zakresie dotyczącym zajęć i zaliczenia przedmiotu ustala nauczyciel akademicki i podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.
 8. Bezpośrednio po złożeniu egzaminów i po zaliczeniu wszystkich przedmiotów w danym semestrze, nie później jednak niż w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej, student składa w dziekanacie indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć w celu uzyskania wpisu na kolejny semestr.
 9. Student, który w powyższym terminie nie spełni określonych wyżej wymogów, może uzyskać brakujące zaliczenia i złożyć egzaminy w sesji poprawkowej.
 10. Dokumentację z wynikami z egzaminów/zaliczeń oraz prac pisemnych lub nośników elektronicznych z powyższą dokumentacją, po wpisaniu ocen do kart okresowych osiągnięć studenta i indeksów oraz protokołu, prowadzący zajęcia, w ciągu 14. dni od daty przeprowadzenia egzaminu, przekazuje do dziekanatu.
 11. Indeks z kartą okresowych osiągnięć student przekazuje do dziekanatu w terminie do 14. dni od zaliczenia sesji danego semestru celem jej zaliczenia przez dziekana oraz włączenia do komputerowej bazy wyników osiągnięć studentów.

§ 19.

 1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu.
 2. Egzamin poprawkowy nie powinien odbyć się wcześniej niż po 14-tu dniach od daty jego nie zaliczenia.
 3. Do drugiego egzaminu poprawkowego student może przystąpić w dodatkowym terminie 14. dni licząc od poprzedniego egzaminu poprawkowego.

§ 20.

 1. Dziekan na wniosek studenta kwestionującego zasadność otrzymanej oceny lub odmowy zaliczenia może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta.
 2. Wniosek do dziekana o komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności zainteresowany student winien złożyć w ciągu trzech dni od daty uzyskania kwestionowanej oceny lub odmowy zaliczenia.
 3. Komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta powinno odbyć się w terminie 14. dni od złożenia wniosku.
 4. Komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta odbywa się przed komisją, w skład, której wchodzą:

4.1.  dziekan, jako przewodniczący

4.2.  prowadzący zajęcia

4.3.  drugi specjalista z zakresu danego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego

4.4.  przedstawiciel samorządu studenckiego.

 1. Decyzja w sprawie oceny komisji jest ostateczna.

§ 21.

 1. 1W okresie studiów student odbywa praktyki zawodowe określone programem i planem kształcenia w uczelni.
 2. Programy praktyk zawodowych oraz sposób ich zaliczania określa regulamin praktyk podany studentom na początku semestru przez wyznaczonego w uczelni opiekuna praktyk
 3. Student realizuje praktyki zawodowe w placówkach o profilu zgodnym z kierunkiem i specjalnością kształcenia w uczelni
 4. Po odbyciu praktyki przez studenta opiekun zalicza praktykę na podstawie dokumentów potwierdzających realizację zadań przewidzianych programem praktyk.
 5. Student, który z przyczyn uzasadnionych nie zaliczył praktyki może otrzymać zezwolenie na jej odbycie w innym terminie, nie kolidującym z zajęciami w ramach planu studiów.
 6. Regulamin praktyk określa warunki ewentualnego zwalniania studenta z obowiązku ich odbycia. W indywidualnych przypadkach każdorazowo decyzje w tej sprawie podejmuje wyznaczony w uczelni opiekun praktyk.

§ 22.

 1. Przy zaliczeniu przedmiotów oraz składaniu egzaminów stosuje się następującą skalę ocen:
bardzo dobry5.0
dobry plus4.5
dobry4.0
Dostateczny plus3.5
Dostateczny3.0
niedostateczny2.0
 1. Każdemu przedmiotowi w danym semestrze przypisywana jest odpowiednia liczba punktów ECTS.
 2. W ciągu studiów student musi uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, w tym w ciągu semestru nie mniej niż 30., a w roku akademickim nie mniej niż 60. punktów ECTS.
 3. Ocena z zaliczenia i egzaminu z danego przedmiotu jest wpisywana do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu ogólnego.
 4. Prowadzący zajęcia nie może wpisać wyników egzaminu lub zaliczenia do indeksu jeżeli student nie przedstawi karty okresowych osiągnięć.

§ 23.

 1. Wobec studenta, który nie zaliczył semestru, po przeanalizowaniu jego sytuacji, dziekan

podejmuje decyzję o:

1.1.  warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w następnym semestrze

1.2.  zezwoleniu na powtarzanie semestru

1.3.  skreśleniu z listy studentów.

§ 24.

 1. Student może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym z wyjątkowo ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych.
 2. Termin i formę uzupełnienia brakujących przedmiotów, wynikłych z warunkowego wpisu na semestr następny, ustala dziekan.
 3. Student może otrzymać warunkowy wpis nie więcej niż dwa razy w okresie studiów.
 4. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną na egzaminie poprawkowym lub nie uzyskał komisyjnego zaliczenia, nie może zostać warunkowo wpisany na następny semestr.

§ 25.

 1. Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie semestru.
 2. Student, który powtarza semestr, jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów. Decyzję o uznaniu zaliczeń i egzaminów ocenionych, co najmniej na ocenę dobrą, podejmuje dziekan.
 3. Student, który przerwał studia lub został skreślony z listy studentów, może wznowić naukę bez powtarzania semestru na tym samym kierunku i specjalności nie później niż w ciągu najbliższych trzech lat.

§ 26.

 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów uczelni w sytuacjach:

1.1.  nie podjęcia studiów

1.2.  rezygnacji ze studiów

1.3.  nie złożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego

1.4.  ukarania dyscyplinarnym wydaleniem z uczelni

1.5.  braku postępów w nauce

1.6.  nie zaliczenia semestru lub roku studiów w terminach regulaminowych

1.7.  nie opłacenia kształcenia w uczelni.

 1. Decyzje o skreśleniu z listy studentów dziekan wydaje na piśmie z potwierdzeniem jej dostarczenia oraz odbioru przez zainteresowanych.

§ 27.

 1. Student, na własną prośbę, może otrzymać urlop w przypadkach:

1.1.  długotrwałej choroby

 1. 2. ważnych okoliczności losowych
 2. 3. wyjazdu w celach szkoleniowych

1.4.  urodzenia dziecka lub opieki nad nim

1.5.  w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 1. Urlop krótkoterminowy (1.semestralny) student może otrzymać dwukrotnie w ciągu trwania studiów, a długoterminowy (2.semestralny) jeden raz. Warunkiem ubiegania się o urlop długoterminowy jest zaliczenie przynajmniej pierwszego semestru studiów.
 2. Urlopu udziela dziekan na pisemną prośbę studenta.
 3. Urlop wpisuje się do indeksu studenta z podaniem przyczyny jego udzielenia.
 4. Urlop nie może być udzielony za okres poprzedniego semestru lub roku akademickiego.
 5. Student winien ubiegać się o udzielenie urlopu bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia.
 6. W przypadku udzielenia urlopu krótkoterminowego, zasady zaliczania opuszczonych przez studenta zajęć ustala dziekan. Student, studiujący na więcej niż jednym kierunku, może wystąpić o udzielenie mu urlopu na obu kierunkach jednocześnie lub tylko na jednym z nich.
 7. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie.

VII. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 28.

 1. Studia kończy wykonanie pracy dyplomowej pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego posiadającego, co najmniej, stopień naukowy doktora w ostatnim roku studiów studenta.
 2. Student może wybrać seminarium dyplomowe i promotora wśród zaproponowanych przez dziekana nauczycieli akademickich.
 3. Student z ważnych przyczyn może ubiegać się o zmianę promotora, nie później jednak niż do rozpoczęcia ostatniego semestru studiów.
 4. Tematy prac dyplomowych winny być zgodne z kierunkiem i specjalnością studiów.
 5. Na wniosek dziekana tematy prac dyplomowych zatwierdza rektor.
 6. Po zatwierdzeniu pracy dyplomowej przez promotora student przekazuje wydrukowaną pracę i jej zapis cyfrowy w 2. egzemplarzach do dziekanatu, najpóźniej 14. dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego..
 7. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz recenzent wyznaczony przez dziekana.
 8. W przypadku rozbieżności w ocenie o dopuszczeniu do egzaminu, decyduje dziekan, który zasięga opinii drugiego recenzenta.
 9. Nie zdany przez studenta egzamin dyplomowy lub negatywna opinia drugiego recenzenta uniemożliwiająca mu przystąpienie do egzaminu dyplomowego skutkuje wydaniem zaświadczenia o zaliczeniu poszczególnych semestrów objętych tokiem studiów.

§ 29.

 1. Studenci zobowiązani są złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia:

1.1.  30 stycznia, na studiach kończących się semestrem zimowym;

1.2.  30 maja, na studiach kończących się semestrem letnim.

 1. Jeżeli student w terminie przewidzianym niniejszym regulaminem złoży wszystkie egzaminy i zaliczenia przewidziane programem studiów, a nie przedstawi pracy dyplomowej, zgodnie z regulaminem, dziekan dokonuje skreślenia z listy studentów.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora, dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej.

§ 30.

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1.1.  uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów, złożenie wymaganych planem studiów egzaminów oraz praktyk objętych programem studiów oraz uzyskanie
w sumie 180. punktów ECTS w okresie 6. semestrów.

1.2.  uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.

 1. Termin egzaminu dyplomowego ustala dziekan, nie później niż w ciągu sześciu tygodni od dnia złożenia pracy dyplomowej.
 2. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych następuje w formie zarządzenia rektora W skład komisji wchodzi: promotor, recenzent, dziekan lub powołany przez dziekana etatowy nauczyciel akademicki szkoły, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. 4. Komisji przewodniczy dziekan lub powołany przez niego etatowy nauczyciel akademicki szkoły, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 4. Na wniosek studenta lub promotora może być wprowadzona formuła otwartego egzaminu dyplomowego.
 5. Student lub promotor zwraca się z pisemną prośbą do dziekana o otwarty egzamin dyplomowy na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, podając imiennie osoby, które wezmą udział w otwartym egzaminie dyplomowym. Osoby obecne na otwartym egzaminie dyplomowym pozostają bez prawa głosu oraz nie uczestniczą w obradach komisji w części niejawnej oceniającej egzamin dyplomowy.

§ 31.

 1. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz praktyk objętych programem studiów i po przyjęciu przez promotora pracy dyplomowej.
 2. Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów są:
 3. uzyskane oceny:

1.1 średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez studenta w ciągu całego okresu studiów

1.2 ocena pracy dyplomowej

1.3 ocena egzaminu dyplomowego

 1. wynik studiów stanowi sumę:

2.1  1/2 średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń z całych studiów;

2.2  1/4 oceny z pracy dyplomowej

2.3  1/4 oceny z egzaminu dyplomowego.

 1. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczną ocenę, według zasady:

3.1.   do 3,25 – dostateczny

3.2.   od 3,26 do 3,74 – dostateczny plus

3.3.   od 3,75 do 4,24 – dobry

3.4.   od 4,25 do 4,74 – dobry plus

3.5.   powyżej 4,75 – bardzo dobry.

§ 32.

 1. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie lub uzyskania oceny niedostatecznej, dziekan, na wniosek studenta, wyznacza drugi termin egzaminu, który jest ostateczny.
 2. Z chwilą upływu ostatecznego terminu lub ponownego nie złożenia egzaminu dyplomowego dziekan dokonuje skreślenia z listy studentów.

§ 33.

 1. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia uprawniający do posługiwania się tytułem zawodowego licencjata oraz ma prawo do zachowania indeksu.
 2. Rektor, na wniosek dziekana, może wyróżnić absolwenta specjalnym dyplomem uznania.

VIII. PRZENIESIENIA, WZNOWIENIA

 1. Student może przenieść się do innej szkoły wyższej, jeżeli wypełnił wszystkie zobowiązania wobec uczelni.
 2. Decyzję w sprawie przyjęcia studenta przenoszącego się z innej uczelni wydaje dziekan, określając zarazem warunki, termin oraz sposób uzupełnienia przez przenoszącego się studenta wymaganych punktów ECTS na danym roku studiów. Harmonogram i organizację rozliczenia studenta w tym zakresie ustala dziekan.

3.Student, który nie ukończył studiów w uczelni, może je wznowić na dotychczasowym kierunku i semestrze.

 1. Student może wznowić studia, gdy w terminie poprawkowym nie zdał egzaminu dyplomowego.
 2. Decyzję o wznowieniu studiów, uznaniu zaliczeń modułów kształcenia uzyskanych przed ich przerwaniem oraz wskazaniu semestru od którego może nastąpić wznowienie studiów bądź odmowie ich wznowienia podejmuje dziekan.
 3. Dziekan podejmuje decyzje określającą warunki wznowienia kształcenia w uczelni przez osoby skreślone z listy studentów w wyniku nie złożenia pracy dyplomowej lub nie zdania egzaminu dyplomowego.
 4. Dziekan może wskazać uzupełniające przedmioty kształcenia oraz tryb ich zaliczania. 8. Wznowienie studiów następuje na początku semestru . Nie dotyczy to wznowień w przypadku skreślenia w wyniku nie złożenia w terminie pracy dyplomowej lub nie zdania egzaminu dyplomowego.
 1. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 34.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, statutu uczelni, uchwały senatu, zarządzenia rektora i zarządzenia kanclerza.
 2. Regulamin jest uchwalany przez senat WSHE, po uzgodnieniu z uczelnianym organem uchwałodawczym samorządu studenckiego.
 3. Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego.

 Regulamin Studiów zatwierdzony przez Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu w dniu 31.03.2015r.

Obowiązuje od 01.10.2015r.